Моля, внимателно изчетете настоящите Общи условия за ползване.

Тези общи условия представляват Договор между Вас и mgergov.com, с който получавате правото да използвате безплатно сайта за лични и нетърговски цели, при спазване на изброените по-долу условия. Настоящите общи условия Ви обвързват единствено като Потребител на сайта mgergov.com. Със зареждането на интернет страницата на mgergov.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях като се задължавате да ги спазвате.

При условие, че не сте съгласни с всички Общи условия, изброени по-долу, моля, не използвайте сайта mgergov.com.

„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва сайта mgergov.com.

Авторски права

1. Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на сайта mgergov.com, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. При автоматично агрегиране на съдържание от сайта, могат да се използват заглавие, автор, снимка и първите 100 (сто) знака на статията. Те могат да бъдат агрегирани или препубликувани на други сайтове без изрично разрешение при поставяне на връзка към mgergov.com. Всяка публикация във формат, различен от споменатият по-горе, изисква писмено разрешение от mgergov.com.

Това означава, че може да копирате, използвате, променяте и споделяте съдържанието на статии, но за целта трябва изрично да упоменете, че източника е mgergov.com и да поставите активен линк към оригиналния адрес от сайта.

Копиране и взаимстване на статии, откъс от текстове!

Копирането на статии от mgergov.com в други сайтове е позволено при следните две условия:

– Трябва да бъде упоменат като автор/mgergov.com/ заедно с активен линк към оригиналната страница в сайта mgergov.com .

– Всички линкове от оригинала, които сочат към вътрешни статии в блога (започващи с mgergov.com) , трябва да бъдат запазени. Това гарантира цялостта на статията, защото някои откъси нямат смисъл, ако съответен линк липсва.

Ограничаване на отговорността

mgergov.com не носи отговорност за последствията (евентуални вреди, свързани или породени по какъвто и да е начин с липсата на достъп), употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

mgergov.com не носи отговорност за полезността на материалите в сайта, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им.

mgergov.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната достоверност), към която водят препратките на този сайт. mgergov.com има право на обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от нерегламентирана употреба на сайта и/или нарушение на тези Общи условия.

Промени

mgergov.com си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Ако имате въпроси, за които не намирате информация пишете ми чрез формата за контакт в раздел „Контакти“ на сайта.